Vedlegg våpensøknad

Etter å ha vært et aktivt medlem i en pistolklubb i minst seks måneder kan medlemmet  søke politiet om tillatelse til å kjøpe eget våpen

Man må ha fylt 21 år når det søkes

Pistolklubben har ingen innvirkning på politiets avgjørelse. De behandler hver og en søknad hos seg og bla vandel vil bli sjekket

Vedlegget skal fylles ut av søker og signeres av klubbens leder

Lykke til

Vedlegg våpensøknad